Reklamační řád

Tajemna-hekate.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu zasláním e-mailu nebo prostřednictvím pošty. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným používáním. V případě poničeného obalu zboží při převzetí balíku, je nutné reklamaci uplatnit u dopravce ihned po převzetí.

Prodávající odpovídá pouze za vady, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční doba je dva roky na nabízené zboží, kromě zboží spotřebního - např. svíce, oleje, spreje. Záruční doba platí ode dne převzetí zboží kupujícím nebo dopravcem.

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu.

Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.

Při podání reklamace je nutno předložit: reklamované zboží v kompletním stavu, kopii prodejního dokladu (faktury) - při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána. Reklamace je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na dobírku) na adresu uvedenou na faktuře nebo předat osobně. Reklamované zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30ti dnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu.

Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení a možností tuto věc vyměnit.

Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Reklamace se nevztahuje na zničené zboží dodané v nekompletním stavu prodávajícímu, či jinak poničené nevhodným užíváním. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Po uplynutí dvouleté záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží.

Katalog  

 

  

 

 

Tato stránka v rámci poskytování služeb 
využívá cookies. Nastavení používání a
dostupnosti cookies můžete upravit v
nastavení Vašeho prohlížeče.